Forskningsfondens fundats

Forskningsfondens fundats er et juridisk dokument, som redegør for fondens organisationsstruktur, økonomiske forhold samt uddelingsstrategi mv.

Det er bl.a. fondens formål at udbygge, styrke og fremme forskningen af psoriasis og psoriasisgigt. Fondens fundats er fra 1984, hvor Psoriasisforeningen dengang hed Danmarks Psoriasis Forening og lyder som følger:

§1 Navn og hjemsted

Fondens navn er Psoriasis Forskningsfonden Fondens, hjemsted er Københavns Kommune

§2 Formål

Fondens formål er i almennyttig øjemed at udbygge, styrke og fremme forskningen af psoriasis. Formålet søges opnået ved uddeling af legater til forskere samt økonomisk eller teknisk bistand til udvikling af hjælpemidler til psoriasisbehandling.

§3 Fondens midler og formue

Fondens kapital tilhører fonden selv, og kapitalen og afkastet heraf skal stedse anvendes i overensstemmelse med formålet.

Grundkapitalen udgør ved stiftelsen kr. 200.000. Grundkapitalen og afkastet heraf skal stedse holdes adskilt fra andre midler ved investering i fonds eller indsættelse på konti lydende på fondens navn.

Fondens midler kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for andre forpligtelser end fondens egne og kan ej heller stilles til sikkerhed for sådanne forpligtelser.

For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue.

§4 Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som udpeges af hovedbestyrelsen for Danmarks Psoriasis Forening. Højst 2 af bestyrelsens medlemmer må tillige være medlemmer af hovedbestyrelsen i Danmarks Psoriasis Forening.

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen og vælger af sin midte en formand, der fungerer i hele valgperioden, med mindre vedkommende selv ønsker at nedlægge sit hverv. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem af Danmarks Psoriasis Forening.

Et bestyrelsesmedlems mandat kan tilbagekaldes, såfremt vedkommende kommer ud af rådighed over sit bo eller gør sig skyldig i en handling, som den samlede bestyrelse i Danmarks psoriasis Forening finder, gør vedkommende uværdig til hvervet som medlem af fondens bestyrelse.

§5 Bestyrelsesmøde

Afholdes mindst 1 gang årligt og i øvrigt, når to medlemmer af bestyrelsen eller bestyrelsens formand finder, at der er anledning hertil.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af ændringer af fondens fundats, køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt usædvanlige eller økonomisk særlig byrdefulde eller risikobetonede beslutninger samt til vedtagelse af fondens opløsning kræves, at samtlige bestyrelsens medlemmer stemmer herfor samt godkendelse af beslutningen fra hovedbestyrelsen i Danmarks Psoriasis Forening.

Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, som underskrives af alle i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem har ret til at få tilført protokollen eventuelle i forhold til flertallet afvigende synspunkter.

§6 Tegningsret

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves den samlede bestyrelses underskrift.

§7 Regnskab og revision

Bestyrelsen er berettiget til at overlade førelsen af regnskabet til andre mod vederlag.

Fonden skal hvert år aflægge regnskab med dertil hørende status, som revideres af en statsautoriseret revisor.

Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse på ordinært bestyrelsesmøde og fremsendes til Danmarks Psoriasis Forenings hovedbestyrelse til orientering.

§8 Ændring af fondens formål

Såfremt bestyrelsen skønner, at der ikke længere er grundlag for at fastholde fondens formål fuldt ud, kan bestyrelsen beslutte at ophæve fonden efter nedenstående regler eller enstemmigt vedtage at ændre formålet til et andet, beslægtet lægevidenskabeligt forskningsformål.

Beslutning om ændring af formålet skal godkendes af hovedbestyrelsen for Danmarks Psoriasis Forening.

§9 Ophævelse og likvidation

Bestyrelsen kan med godkendelse af hovedbestyrelsen i Danmarks Psoriasis Forening enstemmigt vedtage at ophæve fonden. Dette skal i så fald ske efter reglerne om likvidation af aktieselskaber. Eventuelt overskud ved fondens likvidation skal stilles til rådighed for et andet beslægtet eller andre beslægtede lægevidenskabelige forskningsformål.

København, den 29/4 1984 i bestyrelsen for Psoriasis Forskningsfonden. Hugh Zachariae, Per Børmer Larsen og Vagn Krog.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.