Uddelte legater 2014

Psoriasis Forskningsfondens bestyrelse har i 2014 valgt at støtte fire forskningsprojekter med til sammen kr. 417.290. Dermed har Psoriasis Forsknngsfonden endnu engang støttet forskningsprojekter i psoriasis og psoriasisgigt.

"Leptin pro-inflammatorisk rolle i fibroblastre fra huden og led"
Kr. 70.000 kr. til Cecilia Rosada Kjeldsen, lektor

Den seneste forskning viser, at psoriasis sjældent kommer alene og sygdomme som psoriasisgigt, sukkersyge, fedme og hjerte-karsygdomme er ofte hyppigere for psoriasispatienter set i forhold til normalbefolkningen. Ydermere har disse sygdomme vist sig at spille en rolle for udvikling og behandling af psoriasis.

Under huden eksisterer et lag fedtvæv, som producerer og udskiller cytokiner og adipokiner; produktionen af disse er muligvis anderledes i psoriasis hud set i forhold til rask hud. Mellem fedtvævet og overhuden ligger et lag bindevæv, som hovedsageligt består af fibroblastre. Disse celler er byggesten for alle væv og er derfor interessante for forståelsen af relationerne mellem psoriasis, psoriasis gigt, fedme, hjerte-karsygdomme og metabolisk syndrom.

Vores hypotese er at fibroblasten spiller en afgørende rolle i medieringen af fedtvævets signaler til overhuden og er med i at bibeholde en rask og ikke inflammeret hud. Målet er, naturligvis, at finde cellulære angrebspunkter, til udvikling af nye behandling.

 

"Effekten af n-3 polyumættede fedtsyrer på risikomarkører for kardiovaskulær sygdom og inflammation hos patienter med psoriasis artrit"
Kr. 100.000 til Salome Kristensen, Læge, ph.d.-studerende

Effekten af fiskeolie på risikomarkører for hjertekarsygomme og inflammation hos patienter med psoriasisgigt.

Patienter med psoriasis og psoriasisgigt har øget risiko for hjertekarsygdom og enkelte studier viser risiko for hjertekarsygdom sammenlignelig med den hos patienter med diabetes mellitus. Behandling med fiskeolie indeholdende n-3 polyumættede fedtsyrer (n-3 PUFA) til patienter med psoriasis og psoriasisgigt ændrer fedtsyresammensætningen i cellerne. Denne ændring har i nogle studier vist sig at medføre klinisk bedring hos disse patienter. Samtidig har behandling med n-3 PUFA vist en gunstigt effekt på risiko for hjertekarsygdom hos flere andre patientgrupper.

Forsøgets formål er at undersøge effekten af fiskeoliens n-3 PUFA på

  • Risiko for hjertekarsygdom
  • Aktivitet i psoriasisgigt
  • Forbrug af smertestillende behandling

Patienter med psoriasisgigt behandles med n-3PUFA (fiskeolie) i 24 uger i et randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret parallelgruppe studie. Der er etableret klinisk database og biobank. Risiko for hjertekarsygdom vurderes ved en non-invasiv metode med måling af ”Hearte Rate Variabilty, HRV”, ”Puls Wave Velocity, PWV” og biokemiske markører.

Med dette projekt kan risiko for hjertekarsygdom hos patienter med psoriasisgigt og behandling med fiskeolie blive belyst. Fordele ved indtagelse af fiskeolie så som nedsat risiko for hjertekarsygdom, hæmning af hud og gigt aktivitet, reduktion af forbrug af smertestillende behandling, ingen særlige eller alvorlige bivirkninger og de lave omkostninger vil, såfremt resultatet af undersøgelsen er positiv, være af stor betydning for patienter med psoriasisgigt og kan samtidig have stor samfundsøkonomisk betydning.

Forsøget er allerede i gang og der er inkluderet 135 patienter med psoriasisgigt. Projektet gennemføres på Reumatologisk Afdeling, Nyremedicinsk Afdeling og Kardiologisk Lipidklinikken, Aalborg Universitetshospital samt Reumatologisk Afdeling Sygehus Vendsyssel, hvor der er de nødvendige fysiske rammer til rådighed.

Forsøget afsluttet i 2015, hvor resultaterne forventes publiceret i internationale medicinske tidsskrifter.

 

"Undersøgelse af resveratrols forventede gavnlige effekt i psoriasis patienter"
Kr. 147.290 til Karin Stenderup, lektor.

Resveratrol er mest kendt som et stof i druer og vin. Det har traditionelt været anvendt i århundreder i asiatisk urtemedicin til behandling af forskellige betændelsestilstande. Undersøgelser i dyremodeller viser at resveratrol forlænger den forventede levealder, hæmmer inflammation og modvirker fedme. Effekten af resveratrol i mennesker er desværre endnu kun sparsomt undersøgt. Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, hvor følgesygdommen fedme fornylig har vist sig at spille en væsentlig rolle.  Faktisk kan fedme øge risikoen for at udvikle psoriasis, forværre graden af psoriasis og nedsætte effekten af behandling.

Da resveratrol udviser både anti-inflammatoriske og anti-fedme aktiviteter er vores hypotese, at resveratrol kan have en gavnlig effekt på psoriasis. Ideen med at resveratrol kan lindre psoriasis er ny og endnu ikke undersøgt. Vores mål, i det forestående studie, er derfor, at undersøge resveratrols effekt, når det gives som kosttilskud til psoriasispatienter. Hvis resveratrol udøver den forventede gavnlige effekt på psoriasis åbnes der op for et nyt potentielt behandlingssupplement til psoriasis og de dertilhørende følgesygdomme.

 

"Sammenhæng mellem smertekarakteristika, sygdomsaktivitet og effekt af biologisk medicin hos patienter med psoriasis og psoriasisgigt."
Kr. 50.000 til Pil Højgard, Læge

Smerte og ubehag er hyppigt hos patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Ofte kan man tolke smerte som et udtryk for sygdomsaktivitet, specielt ved ledbetændelse. Patienternes smerterapportering har således en vis indflydelse på, hvilken behandling (og medicindosis) lægen beslutter.  Men for en del patienter forbliver fornemmelsen af smerter betydelig til trods for, at aktiviteten i sygdommen aftager.  

Årsagen kan være en kronisk smertetilstand, hvor nervesystemet er blevet ”overfølsomt” for stimuli, så patienten oplever smerte blot ved let berøring eller eventuelt helt uden en udløsende årsag. Denne situation kan føre til en fejltolkning af sygdomsaktivitet, så den betændelsesdæmpende behandling bliver øget, selv om sygdommen egentlig er under kontrol. Forekomsten af kroniske smerter er meget sparsomt belyst ved psoriasis og psoriasisgigt. Formålet med studiet er at foretage en karakteristik af patienter med "psoriatisk sygdom" (psoriasis og/eller psoriasisgigt) med særligt fokus på at klarlægge patienternes smertemønster.

Vi ønsker tillige at undersøge, om patienternes ”smerteprofil” er relateret til andre prognostiske forhold, herunder specifikke sygdomstræk, følgesygdomme og til effekten af medicinsk behandling.  Studiet er et samarbejde mellem Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital og Klinik for Gigt- og rygsygdomme - samt Klinik for Hudsygdomme - på Gentofte Hospital. Studiet er planlagt til at starte til marts 2015 og vil omfatte omkring 200 patienter med psoriasis og/eller psoriasisgigt.

 

"Behovstyrelsede patientforløb for patienter med psoriasis"
Kr. 50.000 til Lina R. Khoury, B.N, Master student of Health Science.Lina R Khoury

Patienter med svær kronisk psoriasis har ofte behov for livslang medicinsk behandling, som kræver rutinemæssig kontrol hos hudlæger. Vi vil undersøge om de ambulante patientforløb kan optimeres på en sådan måde, at patientens individuelle behov er styrende for indhold, varighed og kontakt med læger og sygeplejersker under konsultationen. Vi kalder det behovsstyrede patientforløb.

Det vil være forskelligt, hvor langt tid patienten har levet med sin sygdom og deraf hvilke behov den enkelte patient har til den sundhedsprofessionelle kontakt og rådgivning. For nogle vil det eksempelvis være de psykiske og sociale gener som psoriasis skaber, der er vigtigst og for andre kan det være overvejelser om den medicinske behandling. Med behovsstyrede patientforløb er det patientens individuelle behov som er i centrum og styrende for patientforløbet.  Det er vores mål, at en individuel behovsstyret patientinddragelse vil opleves som en fordel af patienterne, der 1) imødekommer et højt sikkerhedskrav i patientens egen varetagelse af medicinsk behandling, 2) øger patientens kendskab til livsstils- og følgesygdomme ved svær psoriasis og 3) styrker patientens samlede tilfredshed med behandlingsforløbet. For at kunne tilbyde behovstyrede patientforløb er det vigtigt at der afsættes tid til uddybende konsultationer. Almindeligvis kommer patienter i stabil behandling ca. hver 3. måned til blodprøvekontrol og vurdering. Ofte er sygdommen i ro og patienten har ikke behov for yderligere tiltag. Vi vil derfor på baggrund af en lodtrækningsundersøgelse vurdere om konsultationer, hvor patienten har mulighed for at komme efter eget behov overfor nuværende standard med faste kontrolintervaller, kan frigøre tid, som fleksibelt og udgiftsneutralt kan komme de patienter til gavn som har behov for hyppigere, uddybende og/eller længerevarende konsultationer. Dette vil kræve en kontrolleret indsats, der både bekræfter, at sikkerheden med behandlingen ikke forringes, eller indvirker negativt på patientens selv-vurderede livskvalitet.

Desuden vil vi gennem interviews undersøge patienternes holdninger til hvordan og hvilken type af information de har behov for. Den viden vil vi benytte til at optimere og tilpasse patientinformation og vejledning. Det er vores ønske at patienterne inddrages i forskningsprocessen og på den måde helt fra start får indflydelse på de ambulante forløb. Derfor vil nogle af projektets deltagere blive inviteret til at deltage i udvikling i den konkrete udformning af projektet på Hud og allergiafdelingen, Gentofte Hospital.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.