Uddelte legater 2013

Psoriasis Forskningsfondens bestyrelse har i 2013 valgt at støtte seks forskningsprojekter med til sammen kr. 294.638. Dermed har Psoriasis Forsknngsfonden endnu engang støttet forskningsprojekter i psoriasis og psoriasisgigt.

"Optimal behandling af patienter med svær psoriasis"
Kr. 100.000 til Vibeke Andersen, overlæge, lektor, PhD.

Psoriasis er en udbredt hudsygdom hvor de sværeste former behandles med stofgruppen TNF hæmmere. Et problem er at mellem en tredjedel og halvdelen af patienterne har ringe eller ingen effekt af behandlingen.

Projektets mål er at optimere den medicinske behandling ved at udvikle værktøj der kan forudsige behandlingsrespons for den enkelte patient ud fra en blodprøve. Derved kan den behandlende læge fra starten planlægge en effektiv behandling for patienten (individualiseret behandling). Desuden vil vi opnå viden om underliggende biologiske mekanismer for sygdommens opståen og behandling som kan danne basis for at udvikle nye effektive medicinske behandlinger.

Projektet er et forskningssamarbejde mellem Dermbio, der repræsenterer de afdelinger i Danmark der behandler de svære forløb af psoriasis, og Syddansk Universitet, Statens Serum Institut m.fl. Projektet anvender genetisk molekylærbiologiske undersøgelser til at identificere markører og biologiske mekanismer der er involveret i behandling og udvikling af psoriasis. Undersøgelsens styrke er høj blandt andet fordi data analyseres sammen med tilsvarende data for behandlingsresultat efter TNF hæmmer behandling af patienter med kronisk tarmbetændelse og kronisk leddegigt.

Beløbet skal anvendes til at fremfinde blodprøver på patienter med psoriasis og oprense DNA. Ved at koble kliniske oplysninger på 850 anti-TNF behandlede patienter med psoriasis fra den landsdækkende database Dermbio til genotypebestemmelser på blodprøver vil vi identificere markører for henholdsvis effekt og ingen effekt af behandling med anti-TNF. Resultaterne vil blive sammenlignet med tilsvarende resultater fra vores allerede gennemførte undersøgelser på 758 og 538 anti-TNF behandlede patienter med kronisk tarmbetændelse og leddegigt.

Det er vores håb at vi derved kan bedre behandlingen af patienter med psoriasis.

 

"Psoriasis hos danske tvillinger"
Kr. 84.638 til Anne sofie Lønberg, cand.med.

At identificere de genetiske og miljøbetingede aspekter ved psoriasis samt undersøge specifikke årsagsfaktorers betydning.

Danmark har et unikt tvillingeregister omfattende over 85.000 tvillingepar. Tvillingestudier er interessante, da de gør det muligt, at undersøge sygdommes genetiske og miljøbetingede komponenter, hvilket er særlig relevant for psoriasis. Gennem de seneste år er vores viden om årsagerne til psoriasis og behandlingen af sygdommen blevet bedre, men fortsat er der mange ukendte faktorer.

I dette forskningsprojekt vil i en stor gruppe af danske tvillinger belyse:

Arveligheden af psoriasis
Den genetiske indflydelse på debutalderen
Rygning som risikofaktor for psoriasis
Overvægt som risikofaktor for psoriasis
Sukkersyge som risikofaktor for psoriasis
Studierne vil bidrage med ny viden om sygdomsårsagerne til psoriasis.

 

"Undersøgelse af resveratrol’s forventede gavnlige effekt i psoriasis patienter"
Kr. 10.000 til Karin Stenderup, PhD, associate professor

Resveratrol er måske mest kendt som en bestanddel af druer og vin. Det sælges verden over som et kosttilskud og har været anvendt i århundreder i asiatisk urtemedicin til behandling af forskellige betændelsestilstande. Dyreforsøg viser at resveratrol forlænger den forventede levealder og beskytter imod kostinducerede stofskifteforstyrrelser. Mekanistiske studier antyder at resveratrol’s virkemekanisme svarer til at reducere fødevareindtaget. På trods af den betragtelig mængde evidens, der eksisterer for resveratrol’s virkning i dyr, eksisterer der, på nuværende tidspunkt, kun få kliniske studier med resveratrol. I Danmark blev der i 2010 uddelt 19.5 millioner.

DKK fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge resveratrol’s virkning i sygdomme relaterede til fedme og inflammation, herunder metabolisk syndrom og knogleskørhed.

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, som for nyligt er blevet associeret til fedme. Fedme prædisponerer for udvikling af psoriasis og sygdommen forbedres ved reduceret Fødevareindtag. Ydermere er overvægtige patienter mere udsatte for svær psoriasis og responderer mindre på behandling. Da psoriasis er relateret til både inflammation og fedme, ønsker vi at undersøge effekten af resveratrol på psoriasis. Som udgangspunkt ønsker vi at behandle psoriasis patienter i 3 måneder og følge dem tæt.

 

"Imiquimod-induceret hudinflammation – studier af psoriasis patienter"
Kr. 20.000 til Hanne Vinter, læge. ph.d.studerende

Psoriasis vulgaris er en kronisk inflammatorisk hudsygdom der afficerer omkring 2-3 % af befolkningen. Flere faktorer i det omgivende miljø har vist sig at kunne medvirke til at udløse psoriasis, heriblandt en række lægemidler. Lægemidlet creme Aldara, der i den kliniske hverdag bruges til behandling af forstadier til hudkræft og virusinducerede kønsvorter, er i en række sygehistorier beskrevet at kunne trigge psoriasis hos patienter der i forvejen har psoriasis eller er disponeret til psoriasis. Cremen har i alle de beskrevne tilfælde været brugt til behandling af forstadier til hudkræft hos psoriasispatienter. I forskningsmæssig sammenhæng bliver creme Aldara også anvendt i en dyremodel for psoriasis, hvor mus smøres på ryghuden med cremen og derefter udvikler en række forandringer i huden der har flere lighedspunkter med de forandringer, vi ser i huden hos psoriasispatienter. I forskningslaboratoriet forsøger vi at øge vores indsigt i de mekanismer der gør sig gældende ved den tidlige udvikling af psoriasis.

Formålet med projektet var at etablere en imiquimod-induceret model for udviklingen af psoriasis på mennesker. Det med det formål at få mulighed for at studere den tidlige udviklingsfase af psoriasis. Modellen blev etableret på mennesker for at overkomme de begrænsninger der er ved anvendelsen af en dyremodel og ved anvendelsen af hud fra længerevarende psoriasislæsioner.

13 psoriasispatienter fik pålagt creme Aldara med det aktive stof imiquimod på ikke-involveret psoriasishud i 2 eller 7 dage. Huden blev vurderet klinisk og der blev udtaget prøver fra huden dag 2, 4 og 7. Hudprøverne blev undersøgt ved forskellige teknikker herunder RealTimeQuantitativePCR, hvor en række signalstoffer der har kendt betydning ved psoriasis, blev målt på mRNA niveau, herudover blev vævssnit farvet for at se på om der i huden udvikledes forandringer der kvalificerede til psoriasis.

De imiquimod-inducerede hudforandringer viste mange lighedspunkter med psoriasis, men helt typisk psoriasis lykkedes det ikke at fremkalde. Årsagen hertil kan være mange, men vi fandt blandt andet at der i hudprøverne også var tegn på, at vi med imiquimoden fik aktiveret nogle mekanismer i huden der har til formål at dæmpe den inflammation, som vi kender fra psoriasis.

"Psoriasis og type 2 diabetes"
Kr. 30.000 til  Mette Gyldenløve, Læge, ph.d.-studerende

Psoriasis er en kronisk hudsygdom, som ses hos 2-3 % af den vestlige befolkning. Det er i de senere år blevet vist, at patienter med psoriasis har en øget forekomst af følgesygdomme, og bl.a. er risikoen for type 2 diabetes markant forhøjet. Baggrunden herfor er ikke endeligt afklaret. Under ledelse af professor i hudsygdomme, Lone Skov, og leder af Diabetologisk Forskningsenhed på Gentofte Hospital, Filip Knop, udføres et klinisk ph.d. projekt, hvis primære formål er en deltaljeret karakterisering af glukosestofskiftet hos patienter med psoriasis. Den overordnede hypotese er, at psoriasis i sig selv er en risikofaktor for udvikling af type 2 diabetes og dermed skal betragtes som en prædiabetisk tilstand. Nærværende projekt omhandler insulinsensitiviteten hos patienter med psoriasis. I studiet indgår 20 normalvægtige patienter med ubehandlet moderat-til-svær psoriasis samt 20 raske matchede kontrolpersoner. Samlet vil den opnåede viden forhåbentligt kunne bidrage til en større forståelse af, hvorfor patienter med psoriasis udvikler type 2 diabetes.

 

 "USP2, the important player in the pathogenesis of psoriasis?"
(Legatet går til at forske de vigtige terapeutiske mål for psoriasis.)
Kr. 50.000 til  Tianling Wei, MD. Ph.D,

Vi har tidligere vist at miR-125b er nedreguleret i psoriatiske hudprøver. Ved at screene potentielle targets for miR-125b har vi observeret ubiquitin-specific protease 2 (USP2) som direkte mål for miR-125b. USP2 er et deubiquitinerende enzym og her vist sig at regulere stabilitet og funktion af kritisike cellulære faktorer, såsom cyclin D1, p53, og NF-kappa-B signallering. Via et offentligt tilgængeligt microarray datasæt har vi endvidere fundet at USP2 er signifikant opreguleret i psoriatiske hudprøver sammenlignet med raske hudprøver. Formålet med projektet er at undersøge USP2's rolle i patogenesen af psoriasis og generelt i inflammation. Vores hypotese er at USP2 spiller en vigtig rolle i psoriasis fordi den forstærker celleproliferation og NF-kappa-B aktivitet.
Hvis hypotesen viser sig at være sand, vil blokering af USP2 formindske hudcelle-proliferation og dæmpe inflammation, med deraf følgende positiv effekt på psoriasis. I så fald kan USP2 vise sig at være et potentielt terapeutisk target for psoriasis og andre inflammationssygdomme.

Opdatering på studiet  "USP2, the important player in the pathogenesis of psoriasis?" (opdateret nov. 2016)

Baggrund: miRNAs udbredte rolle I psoriasispatofysiologi er veldokumenteret. For at denne information kan anvendes til behandlingsformål, er det dog essentielt at en detaljeret funktionel mekanisme udredes. MiR-125b er tidligere vist at have en stærk associering med psoriasis, og er derfor en kandidat til sådanne videre undersøgelser. Mål: At udrede de specifikke pathways og mekanismer bag MiR-125bs psoriasis associering.  Metoder: En tre-trins bioinformatisk hypotese-genererende pipeline blev designet til at identificere interessante gener. Denne pipeline var baseret på miR-125b-binding fra targetscan, ekspressionsniveau i psoriatiske læsioner samt data fra genome-wide association studier. Det identificerede kandidatgen var derefter nøje evalueret ved hjælp af luciferace bindings assays, in-vitro over-ekspression, samt siRNA knock-down og aflæsning af konsekvenserne på nedstrøms geners eskpression. Resultater: Baseret på vores bioinformatiske pipeline, valgte vi Ubiquitin Specific Peptidase 2 (USP2) som kandidat til at kunne forklare miR-125bs psoriasis associering.  Efter at have etableret et klar forbindelse med miR-125b, viste vi at modulering af NFkB-medieret inflammation er en sandsynlig mekanisme, hvor igennem dette miRNA/gen par kan virke. Konklusioner At kaste yderligere lys på de multifaktorielle årsager af psoriasis er essentielt, hvis målet er fremskridt mod stadig mere finjusterede terapeutiske interventioner i sygdomsbehandling. Fund som dem der præsenteres her, er derfor essentielle på vejen mod precision medicine.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.